Over Ons

20150603_191316~2

De oprichting van ‘Vrouwen op de Bres is op 01 november 1995 opgericht door pastor Johanna O’Bryan-Belfor, voorganger van de Gemeente Jezus Leeft te Zwolle.

De oprichting van Vrouwen op de Bres werd een feit, nadat zij heel duidelijk, door Gods Geest geïnspireerd, de boodschap kreeg om Christen vrouwen binnen het lichaam van Christus samen te brengen. Niet alleen ontving zij van God een boodschap, maar de Here bevestigde Zijn boodschap aan haar met de beloften. God heeft beloofd de vrouw tijdens iedere bijeenkomst te genezen en herstellen; in hun waarde, emoties, afwijzing en ieder vorm van misbruik.

Ik zal de vrouw klaarmaken om de laatste oogst binnen te halen.

Organisatie:
Vrouwen op de Bres is onderdeel van de Gemeente Jezus Leeft te Zwolle. Samen met een team van voorgangers,  zusters van andere kerken in binnen,- en buitenland worden de conferenties verzorgt.

Vrouwen op de Bres is geen kerkgenootschap of een Kerkorganisatie, maar is er juist op gericht de vrouw bewust te maken van het feit dat zij óp de Bres’ kan staan voor haar huwelijk, haar gezin, de Kerk en de maatschappij, in de plaats waar zij woont en binnen de Kerk waar de Here haar geplaatst heeft.

Visie van Vrouwen op de Bres:
De eenheid en de liefde binnen het lichaam van Christus Jezus te bewaren en de vrouw op te wekken tot dienstbaarheid binnen het Lichaam van Christus.

Doelstellingen van Vrouwen op de Bres
Vrouw op de Bres beoogt een aantal doelstellingen:-De vrouw door middel van het woord van God te bemoedigen en toe rusten tot dienstbaarheid. -De vrouw bewust maken van haar roeping en haar aanmoedigen haar gaven en talenten in te zetten. De vrouw stimuleren om op de bres te staan voor haar gezin, de kerk en de maatschappij. De vrouw aanspreken op haar kracht, om zo te ontdekken op welke manier zij zelf een bijdrage kan leveren in haar persoonlijke groei binnen het lichaam van Christus.

Grondslag van Vrouwen op de Bres
Het geschreven Woord van God, de Bijbel, vormt de leidraad tijdens de samenkomsten. Dit gebeurt onder leiding van de Heilige Geest. Vrouwen op de Bres wilt samenwerken met iedere die zich geroepen weet in Jezus Christus. Om het fundament van Vrouwen op de Bres te versterken, werken wij samen met andere christelijke vrouwengroepen in binnen,- en buitenland. De vrouwen komen samen tijdens conferentiedagen, gebedsdagen en toerustingsdagen om God groot te maken en elkaar op te bouwen.

Vanuit de leiding en inspiratie van Gods Geest, verzorgt Vrouwen op de Bres samenkomsten. Er kan dan gedacht worden aan: workshops met verschillende thema’s, huis en gezin, creativiteit van de vrouw, kunst, vlaggen en dansen, vrouwen in de bediening en workshops waarbij de waarde van de vrouw in het bijzonder wordt besproken en uitgesproken. U bent een parel in Gods hand, u bent van waarde.

Natuurlijk wordt er ook ruimte geboden om andere vrouwen te ontmoeten.
Het doel hiervan is elkaar bemoedigen door middel van getuigenissen en anderszins opbouwende momenten.

Inkomsten
In de inkomsten van Vrouwen op de Bres wordt voorzien door middel van subsidiënten, donaties en giften. Als u de visie en de doelstellingen van Vrouwen op de Bres financieel wil ondersteunen, dan mag dat. U kunt uw liefdegaven overmaken op gironummer NL34 INGB 000 48 47 856 ten name V.E.G Jezus Leeft.

Uw gaven maken het mogelijk om de kosten van de conferentie te bekostigen.

‘Ga voort, mijn ziel, met kracht” Richteren 5:21